Thông báo tuyến sinh đào tạo Thạc sĩ Điều Dưỡng liên kết với Đại học Khon Kaen, Thái Lan - Khóa 1 (2017 - 2019)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-09-2017

27-09-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyến sinh đào tạo Thạc sĩ Điều Dưỡng liên kết với Đại học Khon Kaen, Thái Lan - Khóa 1 (2017 - 2019), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.