Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ X năm 2018 (lần 2)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

09-09-2018

09-09-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ X năm 2018 (lần 2), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.