Thông báo tổ chức buổi sinh hoạt nghiên cứu sinh định kỳ của Trường Đại học Y Dược Huế đợt 1 năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

24-05-2018

24-05-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức buổi sinh hoạt nghiên cứu sinh định kỳ của Trường Đại học Y Dược Huế đợt 1 năm 2018, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.