Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Châu Đỗ Trường Sơn


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

20-06-2024Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Châu Đỗ Trường Sơn

Ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Với đề tài:  NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHÂN SUẤT DỰ TRỮ LƯU LƯỢNG VÀNH TRONG CAN THIỆP TỔN THƯƠNG KHÔNG THỦ PHẠM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP”.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2024 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Châu Đỗ Trường Sơn, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.