Thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức thi tuyển CKI, CKII đợt 1 năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

30-06-2021

30-06-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức thi tuyển CKI, CKII đợt 1 năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.