Thông báo bổ sung đối tượng dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 của Đại học Huế


SỐ HIỆU

772/TB-ĐHH

THỜI GIAN

24-05-2023


Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 và Quyết định số 677/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc bổ sung đối tượng dự tuyển trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Y - Dược; Đại học Huế thông báo bổ sung đối tượng dự tuyển nghiên cứu sinh ngành Y tế công cộng đối với người tốt nghiệp chuyên khoa cấp II ngành Quản lý y tế (Theo thông báo số 72/TB-ĐHH ngày 27 tháng 01 năm 2023)./.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo bổ sung đối tượng dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 của Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.