Thông báo về việc triển khai công tác Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

23-08-2016

23-08-2016


Thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, Quyết định số 909/QĐ/ĐHH ngày 03/08/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Huế đối với chương trình đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy; thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai công tác Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên hệ chính quy.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc triển khai công tác Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.