Thông báo về việc đăng ký tham gia tư vấn việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

24-06-2020

25-06-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc đăng ký tham gia tư vấn việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.