Thông báo tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

01-04-2019

01-04-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm năm 2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.