Thông báo sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

23-03-2021

23-03-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.