Thông báo nghỉ hè và Đại hội lớp năm học 2018-2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-07-2018

17-07-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo nghỉ hè và Đại hội lớp năm học 2018-2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.