Thông báo điều chỉnh lịch sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 (lần 2)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

05-05-2020

05-05-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo điều chỉnh lịch sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 (lần 2), xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.