Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần thứ XII năm 2023


SỐ HIỆU

2398/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

05-06-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần thứ XII năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.