Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Phạm Minh Sơn


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

20-06-2024Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Phạm Minh Sơn

Ngành: Sản Phụ khoa

Mã số: 9 72 01 05

Với đề tài:  NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA CHỈ SỐ XUNG TĨNH MẠCH PHỔI VÀ CÁC CHỈ SỐ DOPPLER ĐỘNG MẠCH PHỔI CHÍNH Ở NHỮNG THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG TRONG TỬ CUNG”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 7 năm 2024 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Phạm Minh Sơn, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.