Thông báo mời chào giá dịch vụ thẩm định giá máy tính


SỐ HIỆU

2867/ĐHYD-KHTCCSVC

THỜI GIAN

20-06-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo mời chào giá dịch vụ thẩm định giá máy tính, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.