Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thị Hòa

Tiến sĩ

Trung tâm Y học Gia đình Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ


Lĩnh vực nghiên cứu

Y học gia đình, chăm sóc ban đầu, công bằng chăm sóc y tế, đổi mới giáo dục y khoa

Đề tài NCKH chủ trì/tham gia

1. Khảo sát năng lực cung cấp dịch vụ dự phòng và quản lý một số bệnh mạn tính không lây tại các trạm y tế xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018- Đại học Huế - Mã số: DHH2018-04-84

2. Đánh giá việc thực hiện các nguyên lý chăm sóc ban đầu tại các trạm y tế xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế và khảo sát các yếu tố liên quan- Đại học Huế - Mã số: DHH2012-04-20

3. Phân tích khoảng trống năng lực và khảo sát nhu cầu đào tạo về Y học gia đình của đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên- Cấp Trường - Mã số: 45/16

4. Khảo sát nhận thức, hành vi của sinh viên Y khoa và Răng Hàm mặt về tính chuyên nghiệp trong thực hành y khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế năm 2020 - Cấp Trường - Mã số: 64/20

5. Khảo sát kiến thức thái độ và nhu cầu của sinh viên Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Huế về việc học kỹ năng giao tiếp Y khoa- Cấp Trường - Mã số: 93/19

6. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng các đánh giá của người dân về chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã phường tỉnh Thừa Thiên Huế - Cấp Trường - Mã số: 84/17

7. Khảo sát kỳ vọng của người dân đối với dịch vụ khám chữa bệnh và các yếu tố liên quan tại Phòng khám Bác sĩ Gia đình, Trường Đại học Y Dược Huế - Cấp Trường - Mã số: 108/21