Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Thảo

Phó Giáo sư,  Tiến sĩLĩnh vực nghiên cứu

Chẩn đoán hình ảnh

Công bố quốc tế

1. Hoang VT, Van HAT, Trinh CT, et al. Uterine Arteriovenous Malformation: A Pictorial Review of Diagnosis and Management. Journal of Endovascular Therapy. 2021;28(5):659-675. doi: 10.1177/15266028211025022

2. Le Hoang Di T, Hoang Ngoc T, Ngo DHA, et al. Evaluation of the Insall-Salvati Ratio Among the Vietnamese Population: Application for Diagnosis of Patellar Malalignment. Orthopedic Research and Reviews. 2021;Volume 13:57-61. doi: 10.2147/orr.s306316

3. Ngo, D. H. A., Le Trong, B., Le Dinh, D., Le Dinh, K., Pham Anh, V., Nguyen Van, M., & Nguyen Thanh, T. (2021). Synchronous Renal Cell Carcinoma and Hepatocellular Carcinoma. In Research and Reports in Urology: Vol. Volume 13 (pp. 251–256). Informa UK Limited doi: 10.2147/rru.s307541

4. Nguyen TTL, Nguyen TYN, Le TK, Nguyen Thanh T, Le TB. Systemic sclerosis‐associated interstitial lung disease in a Vietnamese adult female: Case report and literature review. Respirology Case Reports. 2021;9(9). doi: 10.1002/rcr2.827

5. Le TB, Huyen TNHH, Ngo DHA, et al. Isolated arterial pulmonary malinosculation without sequestration in an adult: A case report and literature review. Respiratory Medicine Case Reports. 2021;34:101514. doi: 10.1016/j.rmcr.2021.101514

6. Nguyen TKL, Vo NQ, Ngo DHA, Le TB, Nguyen TM, Nguyen Thanh T. Giant lumbar spinal schwannoma: a case report and literature review. Radiology Case Reports. 2021;16(9):2388-2392. doi: 10.1016/j.radcr.2021.06.004

7. Vo Nhu Q, Le Trong B, Nguyen Thanh T. Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome: A report of three cases in adolescents and adult woman. Radiology Case Reports. 2021;16(9):2792-2798. doi: 10.1016/j.radcr.2021.06.081

8. Le HDT, Vo DS, Le DD, Dang CT, Nguyen Thanh T. Generalized lymphangiomatosis—A rare manifestation of lymphatic malformation. Radiology Case Reports. 2021;16(1):66-71. doi: 10.1016/j.radcr.2020.10.044

9. Le HDT, Nguyen TTMH, Pham AV, Dang CT, Nguyen TT. Pheochromocytoma of the organ of Zuckerkandl. Radiology Case Reports. 2021;16(2):268-272. doi: 10.1016/j.radcr.2020.11.024

10. Nguyen T, Cheng J, Chen Y, et al. Fixel-Based Analysis of White Matter Degeneration in Patients With Progressive Supranuclear Palsy or Multiple System Atrophy, as Compared to Parkinson"s Disease. Frontiers in Aging Neuroscience. 2021;13. doi: 10.3389/fnagi.2021.625874

11. Upvall M, Thao NT, Beever J, Huy NVQ. An Interprofessional Approach to Assessing Research Ethics Capacity in Vietnam: Implications for Nursing Education. Nursing Education Perspectives. 2020;42(3):179-181. doi: 10.1097/01.NEP.0000000000000683

12. Nguyen Thanh T, Nguyen TTN, Le TB, Le DD, Nguyen VM, Le DK. Extragastrointestinal stromal tumor presenting as an exophytic prostatic mass. Radiology Case Reports. 2020;15(8):1142-1148. doi: 10.1016/j.radcr.2020.05.003

13. Nguyen TTMH, Dang CT, Pham AV, Nguyen TT. Retroperitoneal gastrointestinal stromal tumor: A case report and literature review. Radiology Case Reports. 2020;15(10):1823-1828. doi: 10.1016/j.radcr.2020.07.041

14. Vo NQ, Nguyen LD, Chau THT, Tran VK, Nguyen TT. Toothpick—a rare cause of bowel perforation: case report and literature review. Radiology Case Reports. 2020;15(10):1799-1802. doi: 10.1016/j.radcr.2020.07.034

Giải thưởng hoạt động NCKH

1. Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021
QĐ số: 3339/QĐ-UBND cấp bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Số chứng nhận: 03CĐ4
Công trình: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trong chẩn đoán và can thiệp một số bệnh lý

2. Giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021
QĐ số: 2505/QĐ-UBND cấp bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Số chứng nhận: 02STKT-TTH11
Công trình: Xây dựng mô hình Festival Khoa học trong đào tạo và phát triển năng lực giảng viên, người học và cộng đồng tại Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế

3. Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021
QĐ số: 2505/QĐ-UBND cấp bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Số chứng nhận: 03STKT-TTH11
Công trình: Can thiệp đường mật qua da xuyên gan bằng kỹ thuật Seldinger dưới hướng dẫn của siêu âm và chụp mạch xóa nền trong chẩn đoán và điều trị tắc mật ác tính tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

4. Giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021
QĐ số: 2505/QĐ-UBND cấp bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Số chứng nhận: 10STKT-TTH11
Công trình: Can thiệp nội mạch nút búi giãn tĩnh mạch dạ dày ngược dòng bằng plug (PARTO) tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế