Nhân sự

Nguyễn Minh Hoa

Nguyễn Minh Hoa

Tiến sĩ

Khoa Cơ bản Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Vật lý lý thuyết, Vật lý y sinh, Khoa học vật liệu

Đề tài NCKH chủ trì/tham gia

1. Sử dụng phương pháp plasma tương tác chất lỏng để chế tạo chấm lượng tử carbon ứng dụng làm chất sát khuẩn thế hệ mới- Đại học Huế - Mã số: DHH2022-04-180

2. Nghiên cứu một số phương pháp mới tiềm năng sử dụng hạt nano vàng trong điều trị ung thư.- Đại học Huế - Mã số: DHH2018-04-83

3. Chế tạo, khảo sát tính chất quang và nghiên cứu quá trình động lực học hạt tải của các chấm lượng tử không đồng nhất chứa cadimi- Cấp Bộ - Mã số: B2020-DHH-11

4. Nghiên cứu cơ chế truyền năng lượng cộng hưởng Forster và cộng hưởng bề mặt đối với hạt Nano kim loại nhằm định hướng ứng dụng trong Y học- Cấp Trường - Mã số: 16/16

5. Nghiên cứu sự phụ thuộc cường độ chuyển đổi năng lượng khi sử dụng hạt Nano kim loại nhằm định hướng ứng dụng trong y học- Cấp Trường - Mã số: 09/17

6. Chế tạo và nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân bố thành phần nguyên tố hóa học đến đặc trưng hấp thụ và quang huỳnh quang trong các nano tinh thể hợp kim ba thành phần CDSExS1-x- Cấp Trường - Mã số: 07/19

7. Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của cấu trúc nano dị chất CdSe/CdSexS1-x định hướng ứng dụng trong đánh dấu sinh học- Cấp Trường - Mã số: 03/20

8. Nghiên cứu sự truyền năng lượng cộng hưởng phụ thuộc nồng độ hạt nano vàng nhằm định hướng ứng dụng trong y học- Cấp Trường - Mã số: 03/18