Ngô Đắc Hồng Ân

Ngô Đắc Hồng Ân

Thạc sĩ

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ