Trần Bình Thắng

Trần Bình Thắng

Tiến sĩ


TS. Trần Bình Thắng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y tế Công cộng, sau đó theo học các chương trình sau đại học tại Hàn Quốc tập trung vào chính sách Y tế và kinh tế Y tế. 

Thông tin thêm


Lĩnh vực nghiên cứu

Dự phòng và chính sách Ung thư; Đánh giá công nghệ y tế; Y tế Công cộng; Big data;