Nhân sự

Trương Viết Thành

Trương Viết Thành

Tiến sĩ

Khoa Dược Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Dịch tễ dược; Quản lý sử dụng kháng sinh; Tuân thủ sử dụng thuốc; Cảnh giác dược.