Nhân sự

Trần Thái Sơn

Trần Thái Sơn

Thạc sĩ

Khoa Dược Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Hóa Dược và Thiết kế thuốc