Nhân sự

Nguyễn Viết Khẩn

Nguyễn Viết Khẩn

Thạc sĩ

Khoa Dược Giảng viên

Nghiên cứu sinh, chuyên ngành Dược học, Đại học Tartu, Estonia.

 

Tên luận án tiến sĩ: Chemical composition and bioactivity of extracts and constituents isolated from the medicinal plants in Vietnam and their nanotechnology-based delivery systems.


Lĩnh vực nghiên cứu

Dược học