Nhân sự

Lưu Ng Nguyệt Trâm

Lưu Ng Nguyệt Trâm

Thạc sĩ

Khoa Dược Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Quản lý dược, kinh tế dược, dược cộng đồng