Nguyễn Thị Mây

Nguyễn Thị Mây

Cử nhân

Khoa Điều dưỡng Giảng viên

2016 - 2020: Sinh viên ngành Điều dưỡng đa khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

2020 - Hiện nay: Giảng viên Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế


Lĩnh vực nghiên cứu

Điều dưỡng