Nhân sự

Võ Châu Ngọc Anh

Võ Châu Ngọc Anh

Thạc sĩ

Khoa Cơ bản Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Phân tích định tính, định lượng, xác định cấu trúc đánh giá kết quả và chất lượng sản phẩm, tách phân chia làm sạch, điều chế các hợp chất siêu tinh khiết.