Nhân sự

Võ Thị Tuyết Vi

Võ Thị Tuyết Vi

Tiến sĩ

Khoa Cơ bản Giảng viên - Trợ lý NCKH


Lĩnh vực nghiên cứu

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Công bố quốc tế

1. Vu TV, Vi VTT, Phuc HV, Kartamyshev AI, Hieu NN. Oxygenation of Janus group III monochalcogenides: First-principles insights into GaInXO ( X=S , Se, Te) monolayers. Physical Review B. 2021;104(11). doi: 10.1103/physrevb.104.115410

2. Do T, Vi VT, Binh NT, Hieu NN, Hieu NV. Computational study on strain and electric field tunable electronic and optical properties of InTe monolayer. Superlattices and Microstructures. 2021;151:106816. doi: 10.1016/j.spmi.2021.106816

3. Vu, T. V., Vi, V. T. T., Phuc, H. V., Nguyen, C. V., Poklonski, N. A., Duque, C. A., Rai, D. P., et al. (2021, May 4). Electronic, optical, and thermoelectric properties of Janus In-based monochalcogenides. Journal of Physics: Condensed Matter. IOP Publishing. doi: 10.1088/1361-648X/abf381

4. Vi VT, Hieu NN, Hoi BD, Binh NT, Vu TV. Modulation of electronic and optical properties of GaTe monolayer by biaxial strain and electric field. Superlattices and Microstructures. 2020;140:106435. doi: 10.1016/j.spmi.2020.106435

5. Vu TV, Vi VTT, Nguyen CV, Phuc HV, Hieu NN. Computational prediction of electronic and optical properties of Janus Ga2SeTe monolayer. Journal of Physics D: Applied Physics. 2020;53(45):455302. doi: 10.1088/1361-6463/aba38d

6. Nguyen HT, Vi VT, Vu TV, et al. Janus Ga2STe monolayer under strain and electric field: Theoretical prediction of electronic and optical properties. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2020;124:114358. doi: 10.1016/j.physe.2020.114358

7. Pham KD, Vi VT, Thuan DV, et al. Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field. Chemical Physics. 2019;524:101-105. doi: 10.1016/j.chemphys.2019.05.008

8. Pham KD, Vi VTT, Thuan DV, et al. Tunable electronic properties of InSe by biaxial strain: from bulk to single-layer. Materials Research Express. 2019;6(11):115002. doi: 10.1088/2053-1591/ab43ea

9. Khoa DQ, Nguyen DT, Nguyen CV, et al. Modulation of electronic properties of monolayer InSe through strain and external electric field. Chemical Physics. 2019;516:213-217. doi: 10.1016/j.chemphys.2018.09.022