Nhân sự

Trần Thị Thùy Linh

Trần Thị Thùy Linh

Tiến sĩ

Khoa Dược Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Nghiên cứu đặc điểm thực vật
Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc các hợp chất thiên nhiên
Đánh giá hoạt tính sinh học

Đề tài NCKH chủ trì/tham gia

1. Nghiên cứu đánh giá hoạt tính sinh học của một số tinh dầu mới ở khu vực miền Trung Việt Nam- Đại học Huế - Mã số: DHH2022-04-177

2. Chiết xuất một số hoạt chất từ dược liệu bằng kỹ thuật chiết xuất xanh- Đại học Huế - Mã số: DHH2022-04-169

3. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của loài giác đế thanh lịch (Goniothalamus Elegans Ast.) họ Na (Annonaceae) thu hái tại Quảng Trị- Đại học Huế - Mã số: DHH2020-04-112

4. Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme Acetylcholinesterase của một số dược liệu khu vực miền Trung Việt Nam- Đại học Huế - Mã số: DHH2017-04-68

5. Sàng lọc in silico và đánh giá tác dụng sinh học trên in vitro của một số hợp chất phân lập từ cây Đậu dầu (Pongamia pinnata L.) - họ Đậu (Fabaceae)- Cấp Trường - Mã số: 23/21

6. Nghiên cứu tác dụng sinh học in silico và in vitro của một số hợp chất phân lập từ một số loài trong chi Bù dẻ (Uvaria L.) - họ Na (Anonnaceae)- Cấp Trường - Mã số: 22/21

7. Sàng lọc in silico và đánh giá tác dụng in vitro ức chế enzyme xanthine oxidase của hợp chất phân lập từ phần trên mặt đất cây An điền nón (Hedyotis pilulifera (Pit.) T.N. Ninh - Rubiaceae) - Cấp Trường - Mã số: 21/22

8. Xây dựng công thức bào chế cốm trị ho từ bài thuốc Kha tử cam cát thang- Cấp Trường - Mã số: 13/19

9. Sàng lọc in silico và đánh giá khả năng ức chế enzyme α-glucosidase trên in vitro của một số hợp chất phân lập từ cây Đậu dầu (Pongamia pinnata L.) - Fabaceae - Cấp Trường - Mã số: 10/23

Công bố quốc tế

1. Hanh Nhu Thi Hoang, Hung Quoc Vo, Linh Thuy Thi Tran, Hoai Thi Nguyen, Duc Viet Ho. 2023. Conarubins A–D: Four Monoterpene–Chalcone Conjugates from Conamomum rubidum and Their Anti-inflammatory and Cytotoxic Activities. The Journal of Organic Chemistry: 88 (21): 15318-15325. doi: 10.1021/acs.joc.3c01825

2. Tran LTT, Le TN, Ho DV, et al. Virtual Screening and in Vitro Evaluation to Identify a Potential Xanthine Oxidase Inhibitor Isolated from Vietnamese Uvaria cordata. Natural Product Communications. 2022;17(2):1934578X2210803. doi: 10.1177/1934578X221080339

3. Tran LTT, Dang NYT, Nguyen Le NT, et al. In Silico and in Vitro Evaluation of Alkaloids from Goniothalamus elegans Ast for Breast Cancer Treatment. Natural Product Communications. 2022;17(3):1934578X2210881. doi: 10.1177/1934578X221088110

4. Nguyen TK, Tran TH, Nguyen K, Ho DV, Nguyen HT, Tran LTT. Deep Learning Model to Identify Potential Acetylcholinesterase Inhibitors: A Case Study of Isolated Compounds From Pongamia pinnata (L) Pierre. Natural Product Communications. 2022;17(7):1934578X2211173. doi: 10.1177/1934578X221117310

5. Thi Tran LT, Nguyen TK, Nguyen HT, et al. Morpho-Anatomical Study And Botanical Identification of Pogostemon auricularius (L) Hassk (Lamiaceae). Science Progress. 2022;105(2):003685042210941. doi: 10.1177/00368504221094156

6. Tran LTT, Pham LD, Dang NYT, Nguyen Le NT, Nguyen HB, Nguyen TK. Phytochemicals Derived from Goniothalamus elegans Ast Exhibit Anticancer Activity by Inhibiting Epidermal Growth Factor Receptor. Natural Product Communications. 2022;17(11):1934578X2211384. doi: 10.1177/1934578X221138435

7. Nguyen TK, Nguyen TNL, Nguyen K, et al. Machine learning-based screening of MCF-7 human breast cancer cells and molecular docking analysis of essential oils from Ocimum basilicum against breast cancer. Journal of Molecular Structure. 2022;1268:133627. doi: 10.1016/j.molstruc.2022.133627

8. Tran L, Ho D, Le D, Nguyen H, Raal A. The effect of Pogostemon auricularius fractions and its compounds on some proinflammatory and anti-inflammatory molecules in LPS-stimulated RAW 2647 macrophages. American Journal of Physiology, Biochemistry and Pharmacology. 2020;10(1):1. doi: 10.5455/ajpbp.20190920041706

9. Nguyen HT, Tran LTT, Ho DV, Phan KV, Raal A, Morita H. Three new inositol derivatives from Chisocheton paniculatus. Tetrahedron Letters. 2019;60(28):1841-1844. doi: 10.1016/j.tetlet.2019.06.015

10. Ho DV, Tran LTT, Le DV, et al. A New Triterpene and a New Phloroglucinol Derivative from the Aerial Parts of Pogostemon auricularius. Chemistry of Natural Compounds. 2019;55(5):890-894. doi: 10.1007/s10600-019-02839-9

11. Tran LTT, Ho DV, Le DV, Van Phan K, Nguyen HT, Raal A. Apoptosis-Inducing Effect of Pogostemin A Isolated from the Aerial Parts ofPogostemon auriculariusAgainst the Human Lung Cancer Cells. Journal of Biologically Active Products from Nature. 2019;9(5):320-327. doi: 10.1080/22311866.2019.1687334

12. Nguyen HT, Tran LTT, Ho DV, Le DV, Raal A, Morita H. Pogostemins A-C, three new cytotoxic meroterpenoids from Pogostemon auricularius. Fitoterapia. 2018;130:100-104. doi: 10.1016/j.fitote.2018.08.015

13. Tran LTT, Ho DV, Le DV, Hung TM, Nguyen HT, Raal A. Three new phloroglucinol derivatives from the aerial parts of Pogostemon auricularius and their cytotoxic activity. Phytochemistry Letters. 2018;28:88-92. doi: 10.1016/j.phytol.2018.09.016