Trần Đình Bình

Trần Đình Bình

Phó Giáo sư,  Tiến sĩ

Bộ môn Vi sinh Phó trưởng Bộ môn


Lĩnh vực nghiên cứu

Vi sinh vật y học, Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh lý thần kinh trung ương, Bảo vệ môi trường