Nguyễn Thị Đăng Khoa

Nguyễn Thị Đăng Khoa

Thạc sĩ

Bộ môn Vi sinh Kỹ thuật viên