Nguyễn Thị Ngọc Khanh

Nguyễn Thị Ngọc Khanh

Bác sĩ CKII