Nguyễn Đắc Nguyên

Nguyễn Đắc Nguyên

Thạc sĩ

Bộ môn Phụ sản Giảng viên

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và thạc sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa loại xuất sắc tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.
Giảng viên Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Bác sĩ điều trị Khoa Phụ Sản và Trung tâm Nội tiết Sinh sản và Vô sinh, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
Tu nghiệp chuyên ngành Sản phụ khoa tại Đại học Nagoya, Nhật Bản năm 2018.

Đào tạo ngắn hạn về chuyên khoa Vô sinh nam tại Bệnh viện Bình Dân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Là tác giả chính, đồng tác giả của nhiều bài báo nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước với lĩnh vực nghiên cứu chính: Y học sinh sản, điều trị vô sinh, vô sinh nam.


Lĩnh vực nghiên cứu

Sản phụ khoa, Nội tiết - Vô sinh, Nam khoa Obstetrics and Gynecology, Endocrine & Infertility, Andrology

Công bố quốc tế

1. Tam Le M, Nguyen Nguyen D, Bach Nguyen H, Quynh Tram Ngo V, Quoc Huy Nguyen V. Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma genitalium detection and sperm quality: A cross-sectional study in Vietnam. International Journal of Reproductive BioMedicine (IJRM). 2022:185-194. doi: 10.18502/ijrm.v20i3.10710

2. Le, N. S. V., Le, M. T., Nguyen, N. D., Tran, N. Q. T., Nguyen, Q. H. V., & Cao, T. N. (2021). A Cross-Sectional Study on Potential Ovarian Volume and Related Factors in Women with Polycystic Ovary Syndrome from Infertile Couples. In International Journal of Women’s Health: Vol. Volume 13 (pp. 793–801) doi: 10.2147/ijwh.s329082

3. Nguyen, Q. H. V., Le, H. N., Ton Nu, V. A., Nguyen, N. D., & Le, M. T. (2021). Lower genital tract infections in preterm premature rupture of membranes and preterm labor: a case-control study from Vietnam. In The Journal of Infection in Developing Countries (Vol. 15, Issue 06, pp. 805–811). Journal of Infection in Developing Countrie doi: 10.3855/jidc.13244

4. Le MT, Tran NQT, Nguyen ND, Nguyen QHV. The Prevalence and Components of Metabolic Syndrome in Men from Infertile Couples and Its Relation on Semen Analysis. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy. 2021;Volume 14:1453-1463. doi: 10.2147/dmso.s302575

5. Le MT, Nguyen DN, Tam Nguyen TT, et al. Should Scrotal Color Doppler Ultrasound Be Routinely Indicated in Fertility Evaluation of Non-Azoospermic Men?. Current Urology. 2020;14(4):211-218. doi: 10.1159/000499236

6. Le MT, Nguyen DN, Le DD, Tran NQT. Impact of body mass index and metabolic syndrome on sperm DNA fragmentation in males from infertile couples: A cross-sectional study from Vietnam. Metabolism Open. 2020;7:100054. doi: 10.1016/j.metop.2020.100054

7. Le MT, Nguyen TTT, Nguyen DN, Tran TNQ, Nguyen VQH. Endocrine Tests and/or Testicular Volume are Not Predictive of Successful Sperm Retrieval by Conventional Multiple Testicular Sperm Extraction in Nonobstructive Azoospermia. Fertility & Reproduction. 2020;02(04):160-167. doi: 10.1142/S266131822050019X

8. Le MT, Nguyen DN, Zolton J, et al. GnRH Agonist versus hCG Trigger in Ovulation Induction with Intrauterine Insemination: A Randomized Controlled Trial. International Journal of Endocrinology. 2019;2019:1-6. doi: 10.1155/2019/2487067