Nguyễn Thành Tín

Nguyễn Thành Tín

Thạc sĩ

Bộ môn Dược Lý Giảng viên

Đang làm Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc


Lĩnh vực nghiên cứu

Nội Thần kinh - Y sinh học - Động vật thực nghiệm