Trần Thị Sông Hương

Trần Thị Sông Hương

Thạc sĩ

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Phó trưởng Bộ môn