Nguyễn Công Quỳnh

Nguyễn Công Quỳnh

Thạc sĩ

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Phó trưởng Bộ môn