ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Thị Anh Phương

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

Hồ Xuân Dũng

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa

Nguyễn Thị Mai Anh

Thạc sĩ

Chuyên viên

Bùi Mạnh Hùng

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thanh Tùng

Tiến sĩ

Giảng viên

Trần Thị Bảo Linh

Thạc sĩ

Chuyên viên

Hoàng Thị Thanh Nhạn

Cử nhân

Chuyên viên

Hồ Lê Minh Tâm

Cử nhân

Chuyên viên

Đoàn Thị Nhã Phương

Cử nhân

Chuyên viên