CKII Ngoại Tiêu hoá

Bác sĩ Chuyên khoa cấp II

2 năm

Chuyên Khoa 2

CK 62 72 07 01

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

Đang cập nhật…Chuẩn đầu ra