Điều dưỡng (liên thông chính quy)

Cử nhân Điều dưỡng

1.5 năm

Đại học Liên thông

LTCQ 7720301

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG (NURSING)

MÃ SỐ: 7720301

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có đủ kiến thức và kỹ năng ở trình độ đại học để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, quản lý, tham gia phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1 Về thái độ

- Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Trung thực khách quan, thận trong trong chuyên môn.

- Khiêm tốn tự học vươn lên.

1.2.2. Kiến thức

Trình bày và áp dụng được:

- Những quy luật cơ bản về:

+ Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

+ Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

- Những nguyên tắc cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh.

- Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

1.2.3. Kỹ năng

- Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho ngươid bệnh.

- Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng.

- Xây dựng, lập kế hoạch  và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng.

- Làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế.

- Áp dụng Y học Cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.

- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.

- Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ.

1.2.4. Chức danh tốt nghiệp: Cử nhân Điều dưỡng

1.2.5. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Điều dưỡng.

2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 40 đơn vị tín chỉ