Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học 15/12/2015 16:58

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 2232 /QĐ-YD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày  14 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HUẾ 

            - Căn cứ Nghị định 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế;

            - Căn cứ Quyết định 78/ĐHH ngày 06 tháng 12 năm 1996 của Giám đốc Đại học Huế quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của Trường Đại học Y khoa;

            - Căn cứ Quyết định số 7847/QĐ-BGD-ĐT ngày 29/610/2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế;

            - Căn cứ công văn số 540/HD-ĐHH-ĐTĐH ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế về việc xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học;

            - Căn cứ và kết quả phiên họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo ngày 08 tháng 12 năm 2009 về việc xét và ban hành chuẩn đầu ra cá ngành đào tạo trong Trường;

            - Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng ĐTĐH-CTSV và Giám đốc Trung tâm ĐBCLGD-CNTT,

QUYẾT ĐỊNH:  

            Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Y-Dược Huế (có văn bản đính kèm)

            Điều 2. Căn cứ các Chuẩn đầu ra đã được ban hành tại Quyết định này, các Khoa, Bộ môn, Phòng và các Đơn vị liên quan có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, tiếp tục rà soát, điều chỉnh và xây dựng các Chương trình đào tạo để đảm bảo đạt được Chuẩn đầu ra.

             Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 3. Các ông: Trưởng phòng TC-HC, Đào tạo ĐH-CTSV, KHCN-HTQT, TT ĐBCLGD-CNTT, Trưởng các Khoa, Bộ môn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP. TC-HC.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS.CAO NGỌC THÀNH

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế