Nội dung hoạt động Công đoàn Nhiệm kỳ 2017-2022. 10/02/2018 17:50

III. Nội dung hoạt động Công đoàn Nhiệm kỳ 2017-2022.

Nội dung 1. Tuyên truyền, vận động đội ngũ CBVC-NLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công tác Công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

✤ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBVC-NLĐ; quán triệt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết 29/NQ của BCH trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, Nghị quyết  Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ IX, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, giữ vững sự đoàn kết và sự ổn định về chính trị tư tưởng trong CBVC-NLĐ.

✤ Chỉ đạo các đơn vị Công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với hoạt động thực tiễn tại đơn vị, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Động viên đoàn viên Công đoàn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, pháp luật của Nhà nước giữ vững sự đoàn kết và sự ổn định về chính trị tư tưởng trong CBVC-NLĐ.

✤ Phối hợp cùng chính quyền xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Phát động trong CBVC-NLĐ phong trào tự học, tự bồi dưỡng, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tăng cường công tác tham gia quản lý chuyên môn; tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới công tác đào tạo, công tác cải cách hành chính.

✤ Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành, của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng với nội dung phong phú, nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, hiểu biết lẫn nhau.

Nội dung 2.  Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBVC-NLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định.

✤ Phối hợp cùng chính quyền xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC-NLĐ; tham gia đầy đủ trong các hội đồng tư vấn của Trường có liên quan đến quyền, lợi ích của CBVC-NLĐ và giám sát việc thực hiện những chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ vào đầu các năm học.

✤  Đề xuất sửa đổi những vấn đề còn chưa hợp lý về chế độ giờ giảng, chế độ phụ cấp ưu đãi và một số chế độ khác trong quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp tình hình và nhiệm vụ mới. Phấn đấu thực hiện việc trả lương tăng thêm theo chất lượng và hiệu quả công tác.

✤ Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống theo hướng tạo thêm nguồn thu thông qua các hoạt động dịch vụ phù hợp. Phối hợp cùng chính quyền giải quyết tốt các chế độ phụ cấp độc hại, thai sản, trợ cấp ốm đau, hiếu hỷ, chế độ nghỉ dưỡng hàng năm. Tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ cán bộ trẻ và người lao động có thu nhập thấp về điều kiện làm việc và cải thiện kinh tế gia đình.

✤ Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho CBVC-NLĐ ; khuyến khích các đơn vị Công đoàn xây dựng quỹ tương trợ giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn, ốm đau hoạn nạn. Tổ chức các hoạt động thể thao, văn thể mỹ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CBVC-NLĐ ; tổ chức tốt việc tham quan, nghỉ mát trong nước và ngoài nước cho CBCV-LĐ vào dịp hè hàng năm.

Nội dung 3. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động rộng rãi trong đội ngũ CBVC-NLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trách nhiệm công dân của bản thân, xây dựng tốt nếp sống văn minh công sở.

✤ Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Lồng ghép hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Dân số kế hoạch hoá gia đình”

✤ Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, động viên CBVC-NLĐ phát huy năng lực sáng tạo, làm tốt công tác NCKH và chuyển giao công nghệ; có nhiều sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đào tạo và khám chữa bệnh tại đơn vị.

✤ Tuyên truyền, động viên CBVC-NLĐ tận tâm với công việc, nêu cao trách nhiệm công dân và thực hiện nghiêm túc lối sống văn minh công sở đến tận từng đơn vị Công đoàn.

✤ Tổ chức, vận động CBVC-NLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo do trung ương và địa phương phát động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”, “Mái ấm Công đoàn”, theo chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

✤ Phối hợp cùng chính quyền chỉ đạo, thực hiện  hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết; phát hiện, biểu dương, động viên, khuyến khích và nhân rộng các tập thể, cá nhân  có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào.    

Nội dung 4. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

✤ Tiếp tục ổn định bộ máy hoạt động của Công đoàn sau Đại hội. Xây dựng các quy chế làm việc, các quy định phối hợp, chương trình, kế hoạch hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, đủ sức tổ chức hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

✤ Chỉ đạo các đơn vị Công đoàn thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp; giới thiệu những cán bộ Công đoàn có phẩm chất và năng lực cho Đảng và chính quyền lựa chọn bố trí cán bộ quản lý ở các vị trí thích hợp.

✤ Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; nêu cao vai trò Công đoàn trong lĩnh vực chuyên môn.

✤ Xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ, phối hợp thống nhất giữa chính quyền và Công đoàn theo Luật Công đoàn, tạo sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích đơn vị và lợi ích của người lao động.

✤ Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thi đuađộng viên, khuyến khích, xây dựng và nhân rộng điển hình cá nhân, tập thể tốt của các phong trào thi đua trong toàn Trường.

Nội dung 5. Đẩy mạnh công tác nữ công, thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

✤ Đẩy mạnh công tác nữ, thực hiện quyền bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; tiếp tục quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để nữ CBVC-NLĐ học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, chuyên môn. Phát triển toàn diện và ngày càng tiến bộ.

✤ Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng việc thực hiện nghĩa vụ, các chế độ chính sách có liên quan đến nữ CBVC-NLĐ. Tiếp tục phát huy những hoạt động truyền thống và các hoạt động CLB của Ban nữ công Trường để tạo nên những sân chơi bổ ích và thư giãn lành mạnh cho nữ CBVC-NLĐ.

✤ Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, giai đoạn 2015–2020 trong nữ CBVC-NLĐ. Phấn đấu hàng năm có trên 90% nữ CBVC-NLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, tăng số lượng nữ đạt chiến sĩ thi đua các cấp, bảo vệ thành công tiến sỹ, thạc sỹ trong nước, nước ngoài và có nhiều giải thưởng về các đề tài và sáng kiến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, NCKH, trong quản lý và phục vụ đào tạo.

Nội dung 6. Bảo đảm Công tác kiểm tra, Công tác tài chính Công đoàn và hoạt động đối ngoại, tham quan du lịch.

 Về công tác kiểm tra

- Tăng cường chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, của Ban thanh tra nhân dân theo kế hoạch và đột xuất khi có yêu cầu.
- Tham mưu, giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ trong công tác kiểm tra, giám sát toàn diện việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, thực hiện các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế Công đoàn, kiểm tra đồng cấp và các cơ sở.

 Về công tác tài chính

- Thực hiện công tác tài chính Công đoàn đúng quy định của Nhà nước và Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính, quản lý chặt chẽ, đúng quy định các nguồn tài chính từ các dịch vụ và nguồn khác do nhà Trường quy định.
- Tăng cường các hình thức hoạt động dịch vụ trong, ngoài Trường để tạo nguồn tài chính cho hoạt động và phúc lợi cho CBVC-NLĐ .

 Về công tác đối ngoại, tham quan nước ngoài

- Tham gia Hội nghị ACT theo chủ trương của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Tiếp tục duy trì tổ chức du lịch tham quan nước ngoài cho CBVC-NLĐ có nhiều thời gian đóng góp cho thành quả của nhà Trường.

IV. Những thành quả đã được ghi nhận

Được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về hoạt động Công đoàn của Đại học Huế trong nhiều năm qua. Nhiều cá nhân và tập thể của Công đoàn Trường đã được nhận những khen thưởng bậc cao. Riêng với Công đoàn Trường, nhiều năm liền được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và đã nhận được những đánh giá, vinh danh thành quả hoạt động từ các cấp như:

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (2008),
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2003, 2005, 2006, 2012, 2015),     + Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2004, 2008, 2009, 2015, 2017, 2018),
- Bằng khen của Bộ GD & ĐT(2015),
- Bằng khen của Bộ Y Tế (2009),
- Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Tỉnh Thừa thiên Huế (2003),
- Cờ thi đua của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam (1999, 2011, 2016),
- Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2008, 2013, 2017),
- Huân chương lao động hạng Ba (2013).

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế