Nội dung hoạt động Công đoàn Nhiệm kỳ 2013-2018 20/01/2016 15:36

* Nội dung 1. Tuyên truyền, vận động đội ngũ CBVC,LĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác Công đoàn.

           - Tuyên truyền, phổ biến, vận động CBVC,LĐ thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của Ngành và nội quy của cơ quan đơn vị. Cùng chính quyền tuyên truyền, động viên CBVC,LĐ ổn định đơn vị trong tiến trình triển khai thực hiện thông tư 08 của Bộ GD&ĐT. Đẩy mạnh các hoạt động dân chủ, hoạt động giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức lối sống lành mạnh, nâng cao tính tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của cán bộ viên chức.

           - Tuyên truyền CBVC,LĐ thực hiện tốt chỉ thị 03/CT-TW về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Lồng ghép trong các hoạt động Công đoàn để  tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo”, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV.

           - Động viên CBVC,LĐ tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn, các khoá học về chuyên môn, về lý luận chính trị, quản lý giáo dục, quản lý nhà nước để nâng cao năng lực công tác.

           - Thực hiện tốt các quy chế dân chủ tại đơn vị. Tuyên truyền CBVC,LĐ phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm, bảo đảm an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ, cảnh quang môi trường trong đơn vị.

* Nội dung 2. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBVC,LĐ;  tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định.

- Tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách và pháp luật có liên quan đến CBVC,LĐ. Tham gia các hội đồng tư vấn của nhà trường, cùng chính quyền giải quyết tốt các chế độ chính sách của CBVC,LĐ.

- Phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC đầu năm học và triển khai tốt nhiệm vụ năm học mới, cùng chính quyền xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác của mỗi CBVC,LĐ.

- Tham gia quản lý công tác chuyên môn, động viên CBVC,LĐ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình trong lãnh vực công tác chuyên môn được giao như: giảng dạy, NCKH, điều trị, phục vụ giảng dạy, phục vụ giảng điều trị.v.v.. .

- Cùng với chính quyền duy trì sự ổn định và phấn đấu phúc lợi cao hơn năm trước. Tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ cho cán bộ trẻ và người có hệ số thu nhập thấp cải thiện điều kiện làm việc và kinh tế gia đình.

- Duy trì các hoạt động chăm lo về đời sống tinh thần cho CBVC,LĐ

- Tiếp tục duy trì và tổ chức nghỉ hè, du lịch tham quan trong nước và nước ngoài cho CBVC,LĐ

* Nội dung 3. Tổ chức, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong CBVC,LĐ góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực được giao.

           - Tổ chức các hội nghị, hội thảo, hoạt động chuyên môn đặc thù cho khối Trường và  BV Trường nhằm động viên CBVC,LĐ nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm cá nhân, góp phần thực hiện tốt việc triển khai NQ 29/NQ-TWvề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong  nhà Trường.

           - Tiếp tục thực hiện nội dung thi đua đã phát động, xây dựng ổn định, văn hóa công sở tại đơn vị, tại Trường

           - Duy trì tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao truyền thống của Công đoàn Trường & tham gia đầy đủ các hoạt động do cấp trên tổ chức nhân các ngày lễ lớn trong năm.

           - Tiếp tục phát huy các hoạt động từ thiện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chương trình hoạt động xã hội truyền thống và tham gia đóng góp hoạt động nhân đạo theo chủ trương cấp trên.

           - Duy trì  đúng tiến độ chương trình hoạt động các Ban chức năng của Công đoàn. Tiếp tục phát triển các hoạt động chuyên môn truyền thống của Công đoàn.

           - Thiết thực lập thành tích hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường và Đại học Huế(1957-2017).

* Nội dung 4. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

           -  Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động  công đoàn cho phù hợp với tình hình đơn vị.     

           -  Tăng cường phương thức triển khai hoạt động qua thông tin  điện tử, bảo đảm thông suốt thông tin nhanh trong hoạt động Công đoàn.

           - Tiếp tục ổn định, hoàn thiện bộ máy tổ chức công đoàn, kết nạp 100% CBVC,LĐ đủ tiêu chuẩn vào tổ chức Công đoàn.

           - Tăng cường giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng, tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng

           - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho CBCĐ theo chủ trương của

Công đoàn cấp trên

           - Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2013 – 2018), tiến tới Đại hội Công đoàn Đại học Huế lần thứ V (nhiệm kỳ 2016 – 2020)

* Nội dung 5. Tăng cường hoạt động công tác nữ.

           - Đẩy mạnh công tác nữ công. Tham gia các hoạt động của Ban nữ công CĐ ĐHH

           - Tiếp tục duy trì tốt các hoạt động truyền thống của Ban Nữ công Trường trong các ngày 8.3; 20.10, 1.6, Trung thu.. 

           - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

           - Cùng chính quyền quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ tạo điều kiện thuận lợi để CBVC,LĐ nữ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

           - Lựa chọn cán bộ nữ tiêu biểu trong công tác NCKH & Lao động sáng tạo, trong hoạt động chuyên môn để biểu dương kịp thời  tổng kết phong trào nữ công dịp 20.10 hoặc 8.3

* Nội dung 6. Công tác kiểm tra của UBKTCĐ & Ban Thanh tra Nhân dân.

           - Tiếp tục kiện toàn Ban Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (2015-2017)

           - Duy trì đều đặn công tác kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn, của Ban thanh tra nhân dân theo kế hoạch được Thường vụ công đoàn thông qua.

           - Tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong công tác kiểm tra, giám sát toàn diện việc chấp hành điều lệ công đoàn, thực hiện các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế công đoàn, kiểm tra đồng cấp và các cơ sở.

*Nội dung 7. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế Công đoàn.

           - Tham gia cùng chính quyền hoàn thiện và ban hành lại quy chế  chi tiêu nội bộ của Trường theo nhiệm kỳ mới.

           - Xây dựng sửa đổi quy chế chi tiêu, chế độ theo dõi, báo cáo tài chính công đoàn từ nguồn kinh phí, đoàn phí công đoàn theo các Quyết định & hướng dẫn mới ban hành năm 2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

           - Thực hiện tốt công tác thu chi, quản lý và báo cáo ngân sách công đoàn

           - Tăng cường quản lý các loại hình hoạt động dịch vụ được Trường giao để tạo nguồn tài chính cho hoạt động và phúc lợi cho CBVC,LĐ

           - Thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính, quản lý chặt chẽ, đúng quy định các nguồn tài chính từ các dịch vụ và nguồn khác do nhà Trường quy định.

*Nội dung 8. Công tác thi đua khen thưởng Công đoàn.

           - Thực hiện nghiêm túc công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Công đoàn đúng quy định của Tổng LĐLĐVN và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên

           - Phấn đấu, tích luỹ và hướng đến các danh hiệu thi đua cấp cao nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường năm 2017

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế