Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thạc sĩ


Quá trình làm việc:

  • 8/2022 - nay: Nghiên cứu viên - Viện Nghiên cứu Sức khoẻ Cộng đồng, Trường Đại học Y - Dược, ĐHH.
  • 8/2017 - 7/2022: Nghiên cứu viên - Trợ lý NCKH của Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế, Trường Đại học Y - Dược, ĐHH.
  • 10/2017 - nay: Cán bộ kiêm nhiệm của Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Y - Dược, ĐHH.

 

Học vấn:

  • 2019 - 2021: Thạc sỹ về Chính sách, Kế hoạch và Kinh tế Y tế tại Corvinus University of Budapest, Hungary.
  • 2011 - 2017: Bác sỹ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Lĩnh vực nghiên cứu

Health Statistics, Health Economics, Health Literacy, Quality of Life Research, Health Policy, Health Informatics, Public Health, Health Technology Assessment

Công bố quốc tế

1. Nguyen LTK, Do BN, Vu DN, et al. Physical Activity and Diet Quality Modify the Association between Comorbidity and Disability among Stroke Patients. Nutrients. 2021;13(5):1641. doi: 10.3390/nu13051641

2. Nguyen MH, Pham TTM, Nguyen KT, et al. Negative Impact of Fear of COVID-19 on Health-Related Quality of Life Was Modified by Health Literacy, eHealth Literacy, and Digital Healthy Diet Literacy: A Multi-Hospital Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(9):4929. doi: 10.3390/ijerph18094929

3. Nguyen MH, Pham TTM, Pham LV, et al. Associations of Underlying Health Conditions With Anxiety and Depression Among Outpatients: Modification Effects of Suspected COVID-19 Symptoms, Health-Related and Preventive Behaviors. International Journal of Public Health. 2021;66. doi: 10.3389/ijph.2021.634904

4. Vu DN, Phan DT, Nguyen HC, et al. Impacts of Digital Healthy Diet Literacy and Healthy Eating Behavior on Fear of COVID-19, Changes in Mental Health, and Health-Related Quality of Life among Front-Line Health Care Workers. Nutrients. 2021;13(8):2656. doi: 10.3390/nu13082656

5. Nguyen MH, Pham TTM, Vu DN, et al. Single and Combinative Impacts of Healthy Eating Behavior and Physical Activity on COVID-19-like Symptoms among Outpatients: A Multi-Hospital and Health Center Survey. Nutrients. 2021;13(9):3258. doi: 10.3390/nu13093258

6. Duong TV, Pham KM, Do BN, et al. Digital Healthy Diet Literacy and Self-Perceived Eating Behavior Change during COVID-19 Pandemic among Undergraduate Nursing and Medical Students: A Rapid Online Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(19):7185. doi: 10.3390/ijerph17197185

7. Nguyen HT, Do BN, Pham KM, et al. Fear of COVID-19 Scale—Associations of Its Scores with Health Literacy and Health-Related Behaviors among Medical Students. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(11):4164. doi: 10.3390/ijerph17114164

8. Nguyen HC, Nguyen MH, Do BN, et al. People with Suspected COVID-19 Symptoms Were More Likely Depressed and Had Lower Health-Related Quality of Life: The Potential Benefit of Health Literacy. Journal of Clinical Medicine. 2020;9(4):965. doi: 10.3390/jcm9040965

9. Do BN, Nguyen P, Pham KM, et al. Determinants of Health Literacy and Its Associations With Health-Related Behaviors, Depression Among the Older People With and Without Suspected COVID-19 Symptoms: A Multi-Institutional Study. Frontiers in Public Health. 2020;8. doi: 10.3389/fpubh.2020.581746

10. Pham KM, Pham LV, Phan DT, et al. Healthy Dietary Intake Behavior Potentially Modifies the Negative Effect of COVID-19 Lockdown on Depression: A Hospital and Health Center Survey. Frontiers in Nutrition. 2020;7. doi: 10.3389/fnut.2020.581043

11. Tran TV, Nguyen HC, Pham LV, et al. Impacts and interactions of COVID-19 response involvement, health-related behaviours, health literacy on anxiety, depression and health-related quality of life among healthcare workers: a cross-sectional study. BMJ Open. 2020;10(12):e041394. doi: 10.1136/bmjopen-2020-041394

12. Pham VT, Chen Y, Van Duong T, Nguyen TPT, Chie W. Adaptation and Validation of Active Aging Index Among Older Vietnamese Adults. Journal of Aging and Health. 2019;32(7-8):604-615. doi: 10.1177/0898264319841524