Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 49/2020 từ ngày 30-11-2020 đến ngày 06-12-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/30-11-2020

Sáng

08h00

Họp xét tuyển lưu học sinh Lào vào học dự bị Đại học năm học 2020-2021.

- Thành phần theo Quyết định 3169/QĐ-ĐHYD ngày 25/11/2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Họp Hội đồng tuyển sinh BSNT, CKI, CKII đợt 2 năm 2020

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định 1094,2633/QĐ-ĐHYD;
- Tổ giúp việc theo Quyết định 1096a/QĐ-ĐHYD.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

15h30

Họp Đảng ủy Đại học Huế.

- Đảng ủy viên Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/01-12-2020

Sáng

08h00

Chấm thi Tốt nghiệp CKI, CKII đợt 2 và CKI (dự án 585) năm 2020.

- Hội đồng chấm thi theo QĐ.

Phòng ĐT Sau Đại học

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Bảo vệ đề cương Dự bị tiến sĩ cho ứng viên Nguyễn Duy Thịnh – Ngành Khoa học y sinh.

- Theo Quyết định số 2810/ QĐ-ĐHYD ngày 21/10/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Bảo vệ đề cương chi tiết cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Nguyên – Ngành Sản Phụ khoa.

- Theo Quyết định số 3062/QĐ-ĐHYD ngày 16/11/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Huế.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Đại học Huế;
- Chủ tịch Hội CCB các đơn vị trực thuộc.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đại học Huế

16h30

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên các chi bộ.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/02-12-2020

Sáng

07h30

Họp chuẩn bị Buổi tiếp xúc, đối thoại với Chủ tịch UBND Tỉnh.

- Thường vụ Đảng ủy; BGH; BGĐ Bv; các đồng chí nguyên Thường trực Đảng ủy NK 2015-2020;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, KHCN-HTQT, ĐTĐH, ĐT-SĐH, CT-CTSV;
- CT Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Hội đồng kỷ luật.

- Theo Quyết định 2863a/QĐ-ĐHYD ngày 26/10/2020.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Họp bàn việc thành lập các phòng thí nghiệm thuộc Viện Y sinh học

- BGH, BGĐ Viện Y sinh học;
- Lãnh đạo Phòng TC, HC, TT và PC;
- Phòng KHTC-CSVC, PGS.TS. Trần Hữu Dũng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp rà soát bổ sung minh chứng theo yêu cầu Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo RHM.

- BGH;
- Trưởng, phó, thư ký các tiểu ban RHM, Ban thư ký Hội đồng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Sinh hoạt khoa học chuyên đề “Các nhóm thuốc điều trị bệnh lý tim mạch và vị trí nhóm chẹn beta”.

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Phòng Giao ban B/v

Ban Tổ chức

16h00

Đào tạo liên tục: Kỹ năng giao tiếp giữa Điều dưỡng với Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân (lớp 1, buổi 2).

- Điều dưỡng;
- Hộ sinh;
- KTV toàn viện.

Giảng đường G2.2

Ban tổ chức

16h00

Họp BCH Hội Cựu chiến binh triển khai các công tác nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

- BGH;
- BCH Hội CCB.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/03-12-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp kỹ thuật, bốc thăm Giải bóng bàn Hội thể thao Đại học - Chuyên nghiệp Huế lần thứ XI năm 2020.

- Đại diện các Trường, Khoa thành viên Đại học Huế.

Phòng họp II

Ban Tổ chức

08h00

Khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2019 - 2020 và tuyên dương thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.

- Đd lãnh đạo Trường;
- Đd lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV;
- Bí thư Đoàn TN - Chủ tịch Hội SV;
- Sinh viên được tuyên dương, khen thưởng (theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế);
- Sinh viên được điều động (theo Công văn của Đại học Huế).

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của nghiên cứu sinh Tô Mười.

* Đại học Huế:
- Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số1518/QĐ-ĐHHngày 19/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐT-CTSV: Đại diện lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách.
* Trường ĐHYD: Đại diện lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách;
- Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Hội thảo định hướng phát triển giảng viên phục vụ giáo dục và đào tạo dựa trên năng lực.

- BGH;
- BCN và các Giảng viên Khoa/Bộ môn trong toàn Trường.
- Lãnh đạo Phòng: KT-BĐCLGD;
- Lãnh đạo Trung tâm CNTT;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH.

Hội trường Quốc tế - Tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

14h00

Họp xét nâng lương thường xuyên đợt 2 và nâng lương trước thời hạn năm 2020 cho CBNV Bệnh viện Trường.

- Hội đồng nâng lương theo Quyết định 1277/QĐ-BVYD ngày 09/11/2020.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình SĐH "Giáo trình Sau đại học Gây mê hồi sức tập 1 và tập 2".

- Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định2911/QĐ-ĐHYD;
- Phòng ĐT SĐH;
- BM GMHS.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Đào tạo liên tục: Kỹ năng giao tiếp giữa Điều dưỡng với Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân (lớp 2, buổi 2).

- Điều dưỡng;
- Hộ sinh;
- KTV toàn viện.

Giảng đường G2.2

Ban tổ chức

16h00

BTV Đoàn TN - BTK Hội SV báo cáo Thường vụ Đảng ủy, BGH kế hoạch hoạt động công tác năm học 2020-2021.

- Thường vụ Đảng ủy, BGH;
- BTV Đoàn TN - BTK Hội SV.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Sáu/04-12-2020

Sáng

07h00

Thi lần 2 môn Lý luận chính trị cuối khóa năm học 2019-2020.

- Hội đồng coi thi.

Giảng đường Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

07h30

Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 (Cả ngày)

- Ban tổ chức;
- Báo cáo viên;
- Sinh viên nhóm 1.

Giảng đường I Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Ban Tổ chức

08h00

Tổ chức đón Sinh viên năm thứ nhất hệ liên thông trúng tuyển năm 2020 làm thủ tục nộp hồ sơ nhập học.

- BGH;
- Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH, KHTC-CSVC;
- Các Sinh viên trúng tuyển nhập học.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

10h00

Làm việc với Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: NCKH-ĐN-ĐT, KHTH,TC-HC;
- BCN Khoa TMH-M-RHM.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

Chiều

13h30

Tổ chức học tập nội quy - quy chế đầu khóa học cho sinh viên năm thứ nhất hệ liên thông trúng tuyển năm 2020.

- BGH;
- Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH, Đoàn TN - Hội SV;
- Sinh viên năm thứ nhất hệ liên thông.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

14h00

Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu “Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em: Chuyển giao kết quả nghiên cứu vào giảng dạy và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe” (TRICEP) do Viện NCSKCĐ thực hiện.

- Đại diện BGH;
- BGĐ Viện NCSKCĐ;
- BCN Khoa YTCC;
- Thành viên nhóm nghiên cứu;
- Đại biểu có giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h00

Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đại học Huế.

- Thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đại học Huế theo Quyết định số1514/QĐ-ĐHHngày 16/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp hội đồng tuyển dụng Bệnh viện Trường.

- Hội đồng tuyển dụng theo Quyết định 1276/QĐ-BVYD ngày 09/11/2020.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Bảy/05-12-2020

Sáng

07h30

Tuần sinh hoạt Công dân – Học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 (Cả ngày).

- Ban tổ chức;
- Báo cáo viên;
- Sinh viên nhóm 2.

Giảng đường I Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Ban Tổ chức

08h00

Buổi tiếp xúc, đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh T.T.Huế với CBVC-NLĐ, người học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Chủ tịch UBND Tỉnh và Hiệu trưởng Trường ĐHYD

Chiều

14h00

Tổ chức Hội nghị BCH Đoàn TN - Hội SV mở rộng tổng kết hoạt động năm học 2019-2020 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021. Tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 2).

- Đại biểu khách mời (theo giấy mời);
- Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các Chi hội SV.

Hội trường A

Ban Tổ chức

17h30

Khai mạc Giải bóng bàn Hội thể thao Đại học - Chuyên nghiệp Huế lần thứ XI năm 2020 (Trường ĐHYD đăng cai tổ chức).

- CBVC-NLĐ quan tâm.

Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Ban Tổ chức

* Chủ nhật/06-12-2020

Sáng

07h30

Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 (Cả ngày).

- Ban tổ chức;
- Báo cáo viên;
- Sinh viên nhóm 3.

Giảng đường I Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế