Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 19/2020 từ ngày 04-05-2020 đến ngày 10-05-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/04-05-2020

Sáng

08h00

Khai giảng lớp Phục hồi chức năng cơ bản.

- Phòng NCKH-ĐN-ĐT;
- Đơn vị VLTL-PHCN và các học viên.

Đơn vị VLTL - PHCN

Ban tổ chức

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban Khoa Đào tạo quốc tế.

- BGH;
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện.

- Ban tham mưu Bệnh viện Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Thẩm định Tài liệu học tập các Module: 12, 14 ngành Răng Hàm Mặt.

- BGH;- Thành viên Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Duyệt hồ sơ đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

- TV. Đảng ủy;
- Cấp ủy các chi bộ (theo lịch của Đảng ủy).

Phòng họp I

Thường vụ Đảng ủy

* Thứ Ba/05-05-2020

Chiều

14h00

Khai giảng lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng.

- Phòng NCKH-ĐN-ĐT;
- Khoa TMH-M-RHM và học viên.

Phòng Giao ban B/v

Ban tổ chức

15h00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 1) thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Họp Cấp ủy mở rộng.

- Cấp ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/06-05-2020

Sáng

07h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự tái cử cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Đại học Huế: Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế, Tổ Công tác giúp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
2. Trường Đại học Y Dược:
- Đảng ủy viên, BGH; Bí thư ĐBBP Bệnh viện Trường; Bí thư và Phó bí thư các chi bộ;
- Trưởng và Phó trưởng các Phòng/Khoa/Bộ môn/Trung tâm/Viện, Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Trường;
- Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội nghị Đảng ủy về giới thiệu nhân sự tái cử cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 1).

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Hội nghị Ban Thường vụ về giới thiệu nhân sự tái cử cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 2).

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Hội nghị Đảng ủy về giới thiệu nhân sự tái cử cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 2).

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020 bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và thống nhất lịch họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

1. Từ 14g00 - 15g00: Họp chung toàn thể các Hội đồng;

2. Từ 15g00 - 17g00: Họp riêng từng Hội đồng.

- Thành viên các Hội đồng GSCS theo Quyết định số553/QĐ-ĐHHngày 09/3/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Các phòng họp I.1, I.2, I.7, số 01 Điện Biên Phủ

1. Giám đốc ĐHH; 2. Phân công điều hành của Giám đốc Đại học Huế: Hội đồng I - GS.TS. Lê Văn Thuyết, Hội đồng II - PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Hội đồng III - PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

14h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu và nhân sự UBKT Đảng ủy cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Đại học Huế: Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế, Tổ Công tác giúp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
2. Trường Đại học Y Dược:
- Đảng ủy viên, BGH; Bí thư ĐBBP Bệnh viện Trường; Bí thư và Phó bí thư các chi bộ;
- Trưởng và Phó trưởng các Phòng/Khoa/Bộ môn/Trung tâm/Viện, Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Trường;
- Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Hội nghị Đảng ủy về giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu và nhân sự UBKT Đảng ủy cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 1).

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Hội nghị Ban Thường vụ về giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu và nhân sự UBKT Đảng ủy cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 2).

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Hội nghị Đảng ủy về giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu và nhân sự UBKT Đảng ủy cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 2).

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/07-05-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp ĐHH 2018 của TS. Trần Như Minh Hằng

Theo quyết định số 811/QĐ-ĐHYD ngày 22/04/2020

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h00

Họp BQL Dự án "Hợp tác đào tạo và huy động lực lượng y tế đối phó với bệnh dịch COVID-19 tại Việt Nam".

- BQL Dự án.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp về số liệu cung cấp cho khảo sát quốc tế hóa của các CSGDĐH của Bộ Giáo dục- Đại học.

- BGH;
- Đd lãnh đạo và chuyên viên các phòng: KHCN-HTQT, ĐTĐH, ĐT-SĐH, CT-CTSV, KHTC-CSVC, TC, HC, TT&PC;
- Đd lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: VP Pháp Ngữ, Viện YSH, Khoa ĐTQT, Trung tâm TT-TV, Dự án ANTL.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp bàn về việc cấp chứng chỉ khóa tập huấn "Phương pháp dạy - học lâm sàng".

- BGH;
- PGS.TS. Nguyễn Trường An, PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp cấp uỷ các chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ phận bệnh viện Trường.

- Đảng uỷ viên ĐUBP B/v;
- Cấp uỷ các chi bộ thuộc ĐBBP B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Duyệt hồ sơ đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

- TV. Đảng ủy;
- Cấp ủy các chi bộ (theo lịch của Đảng ủy).

Phòng họp I

Thường vụ Đảng ủy

* Thứ Sáu/08-05-2020

Sáng

08h00

Đại học Huế thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2019 của Trường Đại học Y Dược. (Cả ngày)

- Tổ công tác Đại học Huế;
- Phòng KH, TC và CSVC.

Văn phòng KH, TC và CSVC

Tổ công tác của Đại học Huế

08h00

Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020.

- BGH;
- Trưởng, Phó Phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH.

Họp trực tuyến theo các điểm cầu tại các đơn vị (đăng nhập tại: http://hop.moet.edu.vn/he)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ CNTT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng tuyển dụng xét chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020

Thành viên Hội đồng tuyển dụng

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp thông qua danh mục mua hóa chất sinh vật phẩm phục vụ cho năm học 2020 - 2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH; KH, TC&CSVC;
- Lãnh đạo Khoa/Bộ môn (theo giấy mời).

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h30

Duyệt hồ sơ đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

- TV. Đảng ủy;
- Cấp ủy các chi bộ (theo lịch của Đảng ủy).

Phòng họp I

Thường vụ Đảng ủy

* Thứ Bảy/09-05-2020

Sáng

07h30

Duyệt hồ sơ đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và ĐBBP B/v.

- TV. Đảng ủy;
- Cấp ủy các chi bộ, Đảng ủy viên ĐBBP B/v(theo lịch của Đảng ủy).

Phòng họp I

Thường vụ Đảng ủy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế