Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 02/2021 từ ngày 11-01-2021 đến ngày 17-01-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/11-01-2021

Sáng

08h00

Gặp gỡ các ứng viên đăng ký tham gia Chương trình DFMS/DFMSA năm học 2021-2022.

- BGH;
- Văn phòng Pháp ngữ, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, các ứng viên.

Văn phòng Pháp ngữ, tâng 4 nhà G

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Làm việc với Viện Pasteur Nha Trang về việc đánh giá, xác nhận năng lực chẩn đoán SARS-CoV-2 tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: KHTH, TCHC, QT-CSVC, QLCL B/v;
- BCN Khoa Vi sinh.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

09h00

Giao ban khoa ĐTQT tháng 01/2021.

- BGH;
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác Phòng TC, HC, TT và PC tháng 01/2021.

- BGH;
- Phòng TC, HC, TT và PC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp bàn công tác mở ngành đào tạo mới.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, TCHC-TTPC, ĐT-SĐH, KHTC-CSVC, KT-BĐCLGD;
- BCN Khoa YTCC;
- BGĐ Viện Y sinh học.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

14h00

Họp về việc đánh giá phân loại chất lượng các test xét nghiệm trong dự án đấu thầu hóa chất sinh phẩm tại BV Trường ĐHYD Huế.

- Thường trực HĐ thuốc và khoa xét nghiệm, Sinh hóa, Vi sinh, Huyết học, Giải phẩu bệnh.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Báo cáo hoạt động tổ chức Lễ tổng kết Dự án Huế-Gachon.

- BGH;
- BQL Dự án Huế - Gachon;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC, TCHC-TTPC;
- Trung tâm CNTT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Giao ban công tác Trung tâm Y học gia đình tháng 01/2021.

- BGH;
- Trung tâm Y học gia đình.

Phòng giao ban TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

* Thứ Ba/12-01-2021

Sáng

08h00

Họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo.

- Thành viên Hội đồng KH-ĐT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Lễ Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Quyết định giao Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đại biểu (có giấy mời).
* Trường ĐHYD:
- Đảng ủy, BGH, BGĐ B/v;
- Thành viên Hội đồng trường;
- Thường vụ Công đoàn;
- Chủ tịch Hội CGC;
- Trưởng phó các đơn vị trực thuộc Trường, Bv Trường;
- Bí thư Đoàn TN - Chủ tịch Hội SV;
- Các GS, PGS.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp Hội đồng trường phiên thứ 2, năm học 2020-2021.

- Thành viên Hội đồng Trường.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

TS. Lê văn Chi

Chiều

14h00

Họp bàn về công tác Kế hoạch, tài chính và Cơ sở vật chất.

- Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng phụ trách.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Họp xây dựng đề án CNTT và hệ thống bệnh án điện tử phục vụ đào tạo, NCKH và KCB.

- BGH, BGĐ B/v;
- Ban xây dựng đề án;
- LĐ Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- TT CNTT.

Phòng Multimedia, tầng 2 Nhà B

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

16h00

Họp bàn về Đề án tuyển sinh đại học năm 2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, TCHC-TTPC, CT-CTSV, KHTC-CSVC.
- Đd BCN Khoa/BM: RHM, YHCT, YTCC, Dược, Điều dưỡng, Sinh hóa, Huyết học, Vi sinh, Ký sinh trùng, Phụ sản, CĐHA.
- BGĐ Viện YSH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/13-01-2021

Sáng

08h00

Họp rà soát tiến độ các đề tài cấp Bộ và cấp Đại học Huế năm 2019, 2020.

- Theo Quyết định số 1728/QĐ-ĐHH ngày 30/11/2020.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

08h00

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá Tập thể lãnh đạo Đại học Huế năm 2020 (cả ngày).

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Chiều

14h00

Hội thảo rà soát tiến độ chương trình và đánh giá khách quan MCQ trước thi.

- BGH;
- Ban đổi mới chương trình;
- Trưởng/ Phó Module năm 1-3;
- Lãnh đạo Phòng/TT: KT-BĐCLGD, CNTT;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

14h00

Họp thông qua kế hoạch phối hợp hoạt động phong trào năm 2021.

- Đại diện Ban Thường vụ các tổ chức, đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung

15h00

Làm việc với công ty VinBrain.

- BGH, BGĐ B/v;
- LĐ Phòng: TCHC-TTPC, KHCN-HTQT, TT CNTT;
- LĐ BM: Phụ sản, Ung bướu, CĐHA;
- TT TM B/v Trường

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Công tác vệ sỹ Bệnh viện tháng 01/2021.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TC-HC, Điều dưỡng, QLCL;
- Chủ tịch CĐ CSTV B/v;
- Đd lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Vệ sỹ Bạch Hổ.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/14-01-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Có giấy mời riêng).

- Thành viên Hội đồng Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

14h00

Lễ Bế giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế, hệ không tập trung, khóa 2019-2021.

- Toàn thể học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế.

Hội trường Đại học Huế, 03 Lê Lợi, Tp. Huế

TS. Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện chính trị khu vực III

14h00

Nghiệm thu cấp Trường gói Grant Bác sĩ Y khoa thuộc Dự án HPET.

- Hội đồng nghiệm thu cấp trường;
- Ban Thư ký;
- Trưởng, Phó, Thư ký các Tiểu ban.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

15h30

Họp Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 (có giấy mời riêng)

- Thành viên Hội đồng Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

* Thứ Sáu/15-01-2021

Sáng

08h00

Hội nghị Khoa học toàn quốc về Tiết niệu - Thận học (ngày 15-16/01/2021).
- Mổ thị phạm: Truyền hình từ Phòng mổ 1 và 2 của Bệnh viện Trường ĐHYD Huế đến Nhà hát Sông Hương, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế.
- Các khóa đào tạo liên tục về Tiết niệu và Thận học.

- Theo giấy mời.

Nhà hát Sông Hương, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế

Ban Tổ chức

10h30

Lễ trao học bổng Huy Hoàng năm học 2020-2021 cho sinh viên.

- BGH;
- Phòng CT-CTSV;
- Đại diện quỹ học bổng Huy Hoàng;
- 15 sinh viên nhận học bổng.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

13h00

Khai mạc Hội nghị Khoa học VUNA và Đại Hội Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025

- Theo giấy mời.

Hội trường 1, Nhà hát Sông Hương, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế

Ban tổ chức

13h30

Khoá đào tạo Y khoa liên tục về siêu âm tiền sản với chủ đề “Vai trò siêu âm trong sàng lọc và tiên lượng một số thai kỳ nguy cơ cao”.

- Các Bác sĩ và học viên chuyên ngành Sản Phụ khoa,CĐHA có quan tâm.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h00

Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đại học Huế và Công an thành phố Huế về quản lý an ninh, trật tự đối với HSSV cư trú và phương hướng, nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới.

- Đd lãnh đạo đơn vị;
- Đd lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương

16h00

Họp triển khai các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán 2021.

- BGH, BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng;
- Bí thư Đoàn TN - Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/16-01-2021

Sáng

07h00

Chương trình “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ” năm 2021.

- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc;
- Sinh viên tham gia hiến máu.

Tiền sảnh tầng 1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đoàn Đại học Huế

07h30

Hợp tác chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật trong khám chữa bệnh giữa BV Trường ĐHYD Huế và Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

- PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc;
- PGS.TS. Đặng Công Thuận;
- TS.BS. Phan Hữu Ngọc Minh.

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, Quảng Trị

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

07h30

Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu thuộc dự án mua Hóa chất - Sinh phẩm sử dụng năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

-BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, TCKT, TC-HC;
- BCN Khoa Dược;
- Thành viên Hội đồng đấu thầu (Bên mời thầu) theo Quyết định số2278/QĐ-ĐHYD;
-Thành viên Tổ kỹ thuật hỗ trợ xét thầu.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

(Tiếp theo) Hội nghị Khoa học toàn quốc về Tiết niệu - Thận học (ngày 15-16/01/2021).

- Theo Giấy mời.

Nhà hát Sông Hương, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế

Ban Tổ chức

08h30

Lễ tổng kết Dự án Huế-Gachon (offline và online).

- BGH;
- BQL Dự án và các thành phần (Theo giấy mời).

KS Vinpearl Huế

Ban Tổ chức

Chiều

14h00

Họp xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 cho các lớp sinh viên.

- BGH;
- Phòng CT-CTSV;
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH;
- Đại diện BCH Đoàn TN, Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế