Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 01/2021 từ ngày 04-01-2021 đến ngày 10-01-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/04-01-2021

Sáng

07h00

Thi học kì I năm học 2020-2021.

- Hội đồng coi thi học kì I năm học 2020-2021

Tại các giảng đường thi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Giao ban công tác Đào tạo SĐH tháng 01/2021.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

09h00

Giao ban công tác ĐTĐH, CT-CTSV tháng 01/2021.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 01/2021.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Giao ban Trung tâm CNTT tháng 01/2021.

- BGH;
- Trung tâm CNTT.

Phòng Multimedia, Tầng 2 Nhà B

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

14h00

Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế.

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế

16h00

Giao ban công tác KT-BĐCLGD tháng 01/2021.

- BGH;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Ba/05-01-2021

Sáng

07h30

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021.

- BGH;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH;
- Bí thư Đoàn TN - Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp rà soát Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XIV Hội Tiết niệu – Thận học toàn quốc (ngày 15-16/1/2021).

- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCH Hội Tiết niệu Thận học Thừa Thiên Huế;
- PGS.TS. Hoàng Văn Tùng, Chủ tịch Hội;
- PGS.TS. Lê Đình Khánh, TS. Phạm Ngọc Hùng;
- BCN Khoa Gây mê Hồi sức.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Giao ban công tác KHTC-CVSC tháng 01/2021.

- BGH;
- Phòng KHTC-CVSC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Giao ban Trung tâm TT-TV tháng 01/2021.

- BGH;
- Trung tâm TT-TV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp tập thể lãnh đạo Đại học Huế.

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

16h30

Họp Đảng ủy Đại học Huế.

- Đảng ủy viên Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

* Thứ Tư/06-01-2021

Sáng

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của nghiên cứu sinh Đoàn Hiếu Trung.

- Thành viên Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số 1660/QĐ-ĐHH ngày 17/11/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trường ĐHYD: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
- NCS và những người quan tâm.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Hội nghị Giới thiệu Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Đại biểu được bầu của các đơn vị

Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

10h00

Giao ban công tác TCHC-TTPC tháng 01/2021.

- BGH;
- Phòng TCHC-TTPC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp tập thể lãnh đạo Đại học Huế.

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
- Chủ tịch Hội đồng ĐHH;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc ĐHH;
- Chánh Văn phòng ĐHH;
- Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng ĐHH

15h00

Hội nghị bầu Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Đại biểu được bầu của các đơn vị.

Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

16h30

Họp Đảng ủy Đại học Huế.

- Đảng ủy viên Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

* Thứ Năm/07-01-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp triển khai công tác Khám chữa bệnh BHYT thông tuyến tỉnh.

- BGĐ B/v.
- Trưởng phó các Phòng chức năng B/v
- BCN, Điều dưỡng trưởng các Khoa B/v.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h30

Họp xét điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo liên thông chính quy từ cao đẳng năm học 2020-2021.

- BGH;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo Phòng CT-CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp xét điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo chính quy năm học 2019-2020 (lần 2).

- BGH;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo Phòng CT-CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược tiếp công dân.

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài ĐHH 2018 của TS. Nguyễn Minh Hoa.

- Theo Quyết định số 1945/QĐ-ĐHH ngày 15/12/2020.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Hội nghị giao ban công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2020 của Đại học Huế.

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị;
- Trưởng phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

15h30

Nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài ĐHH 2018 của ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

- Theo Quyết định số 2071/QĐ-ĐHH ngày 25/12/2020.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS.TS. Trần Hữu Dàng

15h30

Họp thông qua kế hoạch ngân sách năm 2021 của Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v; - Trưởng, Phó các phòng chức năng của Bệnh viện; - Phòng TCKT chuẩn bị nội dung.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Giao ban Ban cán sự các lớp định kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH;
- Đd Lãnh đạo Phòng/TT: ĐT-SĐH, TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, KT-BĐCLGD, KHCN-HTQT, CNTT, TT-TV;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV;
- Chuyên viên phụ trách khối Phòng CT-CTSV, ĐTĐH;
- Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy và liên thông.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

18h30

Lễ Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, vinh danh hội viên, sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm 2020; Trao giải Cuộc thi “Sinh viên Đại học Huế sáng tác video clip về phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2020”.

- Các đồng chí ủy viên BCH Hội Sinh viên Đại học Huế;
- Các đồng chí ủy viên BCH Hội Sinh viên các trường thành viên;
- Tập thể, cá nhân hội viên, sinh viên đạt giải thưởng "Sao tháng Giêng", danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" "Sinh viên 5 tốt" các cấp năm 2020;
- Sinh viên đạt giải cuộc thi Sinh viên Đại học Huế sáng tác video clip về phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội kèm theo Quyết định2045/QĐ-ĐHHngày 24-12-2020 của Giám đốc ĐHH.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

* Thứ Sáu/08-01-2021

Sáng

08h00

Họp một số công tác nhân sự Bệnh viện.

- Theo QĐ số 1276/QĐ-BVYD, 1277/QĐ-BVYD ngày 09/11/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Họp xét kí kết tiếp hợp đồng lao động đợt 2 năm 2020.

- Hội đồng tuyển dụng;
- Trưởng, phó phòng TCHC-TTPC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tập huấn cách nhập mã số chế độ ăn và sàng lọc dinh dưỡng vào phần mềm Hsoft.

- BGĐ B/v;
- Khoa DDTC;
- Phòng: Điều dưỡng, CNTT; 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng (Đ.d trưởng, Đ.d hành chính) và cán bộ thuộc mạng lưới dinh dưỡng của tất cả các khoa trong toàn Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

15h30

Nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài ĐHH 2018 của ThS. Nguyễn Thị Châu Anh.

- Theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHH ngày 25/12/2020.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Trần Đình Bình

16h00

Làm việc với Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (từ ngày 08-10/01/2021).

- PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng;
- PGS.TS. Đặng Công Thuận;
- PGS.TS. Trương Quang Vinh.

Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

18h00

Hoạt động Chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2021). Tuyên dương khen thưởng các danh hiệu và giải thưởng 9/1 các cấp.

- Khách mời;
- Sinh viên được tuyên dương;
- BCH các Chi Hội sinh viên.

Hội trường A

Ban Tổ chức

* Thứ Bảy/09-01-2021

Sáng

07h30

Ngày hội sức khỏe 2021 cho học sinh khối tiểu học.

- Theo giấy mời.
- Học sinh khối tiểu học (300 học sinh).

Trường Tiểu học Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Ban Tổ chức

08h00

Tổ chức chương trình "Đông ấm yêu thương".

- Ban chấp hành Công đoàn;
- Tổ Công tác xã hội;
- Các đơn vị công đoàn B/v;
- Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thư viện tầng 2 - Nhà D

Ban chấp hành Công đoàn CSTV B/v, Tổ CTXH Bệnh viện

09h00

Buổi trao đổi trực tuyến giới thiệu các cơ hội thực tập lâm sàng tại Hoa Kỳ.

- Khoa Đào tạo Quốc tế;
- Sinh viên/ học viên có quan tâm;
- Đại diện tổ chức AMOpportunities.

Hội trường 1.01

Khoa Đào tạo Quốc tế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế