Hue University Of Medicine and Pharmacy

Alumni

Introduction

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Địa chỉ : 06 Ngô Quyền Thành Phố Huế

ĐT: 054-3822173    Email: congdoanyd@gmail.com

 

Chủ tịch : Trần Văn Hòa

Phó CT: Trần Thanh Phước- Trương Đình Huỳnh

BCH CĐCS Trường Đại học Y Dược Huế Nhiệm kỳ 2013-2018

BCH CĐCS Trường Đại học Y Dược Huế Nhiệm kỳ 2013-2018

            Công đoàn Trường Đại học Y Dược Huế là một Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Huế. Hiện có 943 đoàn viên (569 đoàn viên nữ). Về cơ cấu tổ chức gồm 01 CĐCS thành viên Bệnh viện (có 21 tổ CĐ), 12 Công đoàn bộ phận (có 35 tổ CĐ) và 28 tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trường. Ban chấp hành Công đoàn có 17 người (11 nam, 6 nữ). Tổng số cán bộ Công đoàn từ tổ phó trở lên là 192 người. Về trình độ chuyên môn của thành viên BCH có 2 PGS, 2 Tiến sỹ, 1 BSCKII, 5 Thạc sỹ, 1 BS và 6 Cử nhân.

 

 

 

 

Alumni

Announcements